سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود تولائی نژاد – کارشناس ارشد اداره کل امور آب سازمان آب و برق خوزستان
محمد علی میری – کارشناس ارشد اداره کل امور آب سازمان آب و برق خوزستان
محمد سجادی – کارشناس ارشد اداره کل امور آب سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

بیشتر اقتصاددانان منابع طبیعی معتقدند، چنانچه تخصیص از منابع آب زیرزمینی به صورت آزاد و کنترل نشده انجام شود، رفاء اقتصادی کاهش می یابد، زیراکه استفاده بهرهبرداران از یک منبع مشترک به بهرهبرداری بی رویه منجر خواهد شد. بنابراین، همواره در پی یافتن راههایی برای کنترل بهره برداری از این منابع هستند. در این مطالعه، میزان بهینه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در حالت رقابت آزاد با اعمال مدیریت مقایسه شده است. نتایج حاصله نشان می دهد، که در حالت رقابت آزاد، از آنجایی که بهرهبرداران هزینه های جنبی را به حساب نمی آورند، برداشت
از سفرهها بیش از حد بهینه است. بنابراین برای جلوگیری از تخریب منابع آب زیرزمینی، یا باید هزینههای جنبی محاسبه شود و از بهرهبرداران دریافت گردد و یا اینکه در بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی سهمیهبندی انجام گیرد و از بهرهبرداران غیرمجاز جلوگیری بعمل آید. لذا در این بررسی نتایج مطالعات نشان خواهد داد، که نه تنها تنزیل نرخهای بالا حتی محاسبه هزینههای جنبی و
دریافت آن از بهرهبرداران کارایی نخواهد داشت بلکه تنها راه جلوگیری از تخریب منابع آب زیرزمینی کنترل قانونی آن می باشد، که از طریق مراجع ذیصلاح باید تدابیر لازم اندیشیده شود.