سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هادی بهزادی – گروه شیمی – فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
غلامعباس پارسافر – گروه شیمی – فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی شریف
ناصر هادی پور – گروه شیمی – فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی دانسیته ترکیبات پروپان از گروه آلکانها و بوتان آمید از دسته آمیدها استخراج شده است و نتایج برای به دست آوردن ضـرایب معادله حالت اصلاح شده LIR و همچنینسهم گروه آمیدی -CONH2 در این معادله مورد استفاده قرارگرفته است . دانسیته محاسبه شـده ۱۰/۵۵-۱۳/۳۲ مول بر لیتر برای پروپان در محدوده ۱-۱۰۰ MPa در دمای ۳۰۰ K ازطریق شبیه سازی درمقایسه با دانسیته تجربی ۱۱/۱۰-۱۳/۷۰ مول بر لیتر نشان داد که شـبیه سـازی دینامیـک مولکولی قادر است پیش بینی مطلوبی از سیالات داشته باشد به طوری که در محدوده دما و فشارهایی که امکان اندازه گیریهای تجربی دانسیته وجـود نـدارد مـی توان از نتایج شبیه سازی استفاده کرد