سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عاطفه حکمت – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک
نوشین السادات بنی جمالی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک
علی افراز – شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران
علیرضا فضلعلی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

در تحقیق حاضر ، با استفاده از تابع آلفای (α) اصلاح شده برای معادله حالت Peng – Robinson(PR) منحنی های تعادلی مایع – بخار برای سیستم متان خالص و سیستم آب خا ل ص بررسی شده است . برای این منظور از یک برنامه کامپیوتری استفاده شده است . در این مقاله سعی شده با بهره گیری ا ز کارهای پیشین برای اصلاح تابع آلفا (α) و به کارگیری آن برای هیدروکربنها ، روشی نوین برای به کارگیری معادله حالت (PR) برای پیش بینی خواص تعادلی متان خالص و آب خالص ارائه شود. تابع اصلاح شده آلفا (α) تنها به دما و ضریب بی مرکزی وابسته است. این تابع در دمای نقصانی ثابت تابعی خطی از ضریب بی مرکزی است، با استفاده از برنامه کامپیوتری حاضر می توان داده های تعادلی مختلفی از قبیل فشار بخار ،حجم مخصوص مولی ، فوگاسیته و ضریب فوگاسیته را بدست آورد . منحنی و داده های تعادلی محاسبه شده توسط نرم افزار درمقایسه با داده های تجربی ارائه شده و در عین حال با روش های پیشین مقایسه شده است . مهمترین امتیاز این روش درصد خطای بسیار کوچک آن می باشد.