سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیررضا شریفی –

چکیده:

معایب و نواقص تخم مرغ از اصلی ترین عوامل نگران کننده برای تولیدکنندگان تخم مرغ می باشد . تولیدکنندگان بدین نتیجه رسیده اند که کاهش بازدهی این صنعت با رسیدن تخم مرغهای با کیفیت پایین به دست مصرف کننده باعث کاهش اطمینان به ا ین محصول می گردد . یک اصل مهم برا ی تولیدکننده این است که نقا یص تخم مرغ به حداقل برسد .
در این نوشتار سعی گرد یده است به طور اجمال در مورد کیفیت مناسب داخل تخم مرغ و پوسته تخم مرغ بحث گردد .
نواقص تخم مرغ در دو گروه مورد بررسی قرار می گیرد
الف : نواقص پوسته تخم مرغ در ۱۵ مورد :
… , star cracks, gross cracks, sand paper, flat-sided eggs
ب : نواقص داخلی تخم مرغ در ۹ مورد :
… , meat spots, blood spots, round worms in eggs
در نها یت این نوشتار با ارائه اشکال و توصیف نواقص، شیوع، دلایل و در نها یت کنترل هر گونه از نواقص ذکر شده راهکاری برای تشخیص سریع مشکلات و راه حل مناسب ارائه می نماید .