به این دلیل نظم و ترتیب جامع تری به کل نظام جامعه می دهد. این همان چیزی است که ایده آل مدیریت امروز میباشد و همواره به دنبالش بوده ایم و آرزو و آمال هر فرد از افراد جامعه در هر سطح میباشد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مقدمه مجموعه روش های انجام کار هر واحد که از سال های ۱۳۵۱ مبادرت به تنظیم آنها نموده است،

فواید تدوین روش ها :و ابلاغ و اجرای آن برشمرده است که عیناً نقل می شود «روش های انجام کار در واقع اجرای متشکله نظام اداری را تشکیل میدهنامه و هماهنگی و همساری اجرای متشکله یک نظام است که از سویی تداوم و دیرپایی فعالیت های آن را تضمین می کند و از سوی دیگر تحقیقی قسمت اعظم هدفهای نظام را امکان پذیر می سارد. منظور ار روش به مفهوم رکن اساسی تشکیل دهنده نظام اداری، مجموع مراحلی و وسایل ور ابزار کار و قوانینی و مقررات و مواریزی حاکم بر روش و بالاخره خط مشیهایی است که به مدد نیروی انسانی، اجرای وظیفه خاصی را در قالب و شالوده سارمانی ممکن می سارد. توجه به روشهای کار در یک چنین مفهوم گستردهای اهمیت نتایج حاصل ار بررسی روشهای انجام کار و اصلاح و بهبود آنها را به دفت روشن مینماید.» «باید توجه داشست که اصلاح و بهبود. روشهای انجام کار به منظور حرف تشریات زایا۔ اور تسریع امور و تسھیل کار ارباب رجوع و جلوگیری اتلاف وفات کارکنان و برقراری ضوابط انجام کار در درجه نخست گروہ شتا تحت وضع موجود و پیبردن به مشخصات اساسی و روش های مورد عمل وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین فهرست جامعیار کلیه روش های مورد عملی است.زیرا به تجربه ثابت شده است که یکی ازموانعی مهم در راه اصلاح و بهبود .

روشهای انجام کار، عدم امکان دسترسی به اطلاعات مورد انبار است که بتواند. مشخصات دقیقی روشهای موجود را به همه کمبودها و معایب و محاسن آن منعکس نمایا۔ «توجه به اهمیت بهبود روشری ها در سارمانهای دولتی و وقوف به نقشری مهم تاد و بین دستورالعملهای روش های انجام کار در ارائه اطلاعات و آمار مربوط به و فسعی موجود روشهای انجام کار، اداره کلی بهبود روشن ها را بر آن داشت تا به منظور شناخت مشخصات روشهای مورد عمل در کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و انعکاسی وضع موجود آنها، طرح تدوین دستورالعمل روشهای انجام کار را تهیه و تنظیم نماید و مجموعه حاضر، نتیجه اجرای این طرح در سازمان امور اداری و استخا۔امی کشور میں اشنا۔ کہ با مراجعه به واحدهای مختلف و مصاحبه با مسئولین امر و کاربیتی تنظیم و تاد و بر شاهده است.» . و بدیهی است که اداره کلی بهبود. روشی ها با همکاری هر یک بار وزارتخانه و موسسات دولتی به تهیه مجموعهای نظیر این مجموعه اقلام خواهد نمود. تدوین روشهای انجام کار بادون وارد شاهان به جریات، تسهیلات ریز را برای مدیریت ورارتخانه ها و موسسات دولتی فراهم می آ ورد.