سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر کیاحیرتی – کارشناس ارشد بیابانزدایی
امیرحسین چرخابی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

عملیات مهار سیلاب و پخش آن بر روی مخرو طافکنه های نفوذپذیر برای مقابله با خسارت سیل، تغذیه سفره های آب زیرزمینی، احیاء مراتع و بیابان زدایی، تدبیر مناسب و کارآمد جهت بهینه سازی استفاده از رواناب با احداث شبکه های پخش سیلاب می باشد. گل آلودگی سیلاب در حوزه های آبخیز مناطق خشک و نیمه خشک به علت شرایط نامساعد خاک، پوشش گیاهی، اقلیم و وجود سازندهای حساس به فرسایش می باشد. این امر در طی سیلگیری پی در پی موجب ته نشست ذرات ریزدانه و افزایش ضخامت رسوب در نوارهای تغذیه و به تبع آن کاهش نفوذپذیری و تقلیل سیستم در دستیابی به اهداف آبخوانداری می گردد. بنابراین ب ه منظور افزایش طول عمر مفید شبکه های پخش سیلاب در این مناطق ضرورت دارد، عملیات های بیولوژیکی، مکانیکی، مدیریتی و آموزش های ترویجی با رعایت اصول صحیح بهره برداری منابع موج ود صورت گیرد . علاوه بر آن تحقیقات گسترده ای به منظور ارائه روش های علمی و کاربردی برای افزایش نفوذپذیری نوارهای تغذیه انجام گیرد