سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدباقر سهرابی – دانشجوی کارشناسی دانشکده فنی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

در گذشته رشد وسائل نقلیه به کندی صورت می گرفت وساختار زیربنایی حمل و نقل توان رویارویی با آن را داشت . درطی دهه گذشته،رشدشهرهای بزرگ و همزمان با آن رشد تعداد وسایل نقلیه، مشکلات متعددی راایجاد نموده است.تراکم ترافیک و تبعات آن، آلودگی )اعم ازآلودگی هوا، آلودگی صوتی و…( و بخصوص تصادفات عمده معضلات حل نشده ترافیک در اکثر کشورهای جهان و بویژه کشورهای جهان سوم است.توسعه روزافزون شهرها جابجائی انسان و کالارا بصورت مسئله ای درآورده است که پیچیدگی آن دائمَا درحال افزایش است. در شرایطی که اقدامات هماهنگ و همه جانبه ای درکلیه سطوح اجتماعی بوجود آید، راههایی برای حل مشکل ترافیک وجود دارد.به بیان دیگر،ترافیک یک مسئله سیاسی – اقتصادی – فرهنگی و اجتماعی اس تکه فرد فرد افراد جامعه بایستی درجهت حل آن گام بردارند. تقسیم « تصادفات » و « آلودگیهای ترافیکی » ،« تراکم ترافیک » دریک تقسیم بندی بسیارکلی معضلات ترافیکی را میتوان به سه بخش بندی کرد. در این نوشتارسعی شده است که به هر سه مقوله فوق به طورجداگانه پرداخته شده وزوایای تاریک آن کام ً لاروشن شود و در حد امکان راهکارهایی برای کاهش مشکلات ارائه شود