سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محسن الوندی – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ایرا
محمد افتخار منش – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی ، دانشگاه بین المللی امام خ

چکیده:

از آنجا که خرید راه حل برنامه ریزی منابع سازمان ERP فرایندی پرهزینه و با ریسک فراوان است موضوع موفقیت آمیز بودن پروژه برای سازمان ها اهمیت فراوانی دارد برای دستیابی به موفقیت در پروژه های ERP باید راه حل ERP مناسبی انتخاب گردد. هدف از نگارش این مقاله تاکید بر لزوم در نظر گرفتن معیارهای مناسب در فرایند انتخاب راه حل برنامه ریزی منابع سازمان می بشاد شواهد بسیاری حاکی از آن است که نادیده انگاشتن معیار مناسب انتخاب، زمینه های شکست پروژه برنامه ریزی منابع سازمان ERP را فراهم می آورد. دراین مقاله ابتدا معیارهای متداول در انتخاب برنامه ریزی منابع سازمان ERP از ادبیات استخراج سپس به روش دلفی با استفاده از نظر خبرگان ERP، معیارهای اصلی و زیرمعیارهای مرتبط با معیارهای اصلی شناسایی شده ااند از نتایج دیگر این پژوهش یافتن معیارهایی در فرایند انتخاب ERP می باشد که در ادبیات تحقیق ذکری از آن به میان نیامده است.