سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی حقیقت – دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین
اسلام ناظمی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

قابلیت نگهداری نر م افزار توانایی محصول نرم افزاری است تا اینکه تغییرداده شود. بدلیل هزینه های بالای قابلیت نگهداری نرم افزا ری، یک مشتری نرم افزار خواهان سیستم هایی است که آسانتر نگهدا ری شوند. بسیاری ازعامل های مشکل در فاز توسعه نرم افزار، روی قابلیت نگهداری سیستمهای نرم افزاری تحویل داده شده اثر می گذارند. بنابراین درک عامل های مشکل درتوسعه نرم افزار می تواند نه تنها در کاهش شیوع شکست نرم افزار کمک کند،همچنین می تواند قابلیت نگهداری را تضمین نماید. در این تحقیق سعی شده تا با شناسایی عامل های مشکلات توسعه نرم افزار و ارتباط آن با قابلیت نگهداری نرم افزار، ارتباط آنها را با یکدیگر و امکان پیش بینی قابلیت نگهداری را با استفاده از کاهش مشکلات توسعه بررسی شود. همچنین سعی شده با بررسی معیارهای مطرح درباره قابلیت نگهداری نرم افزار در مدل های کیفیت، از نظر متخصصین ایرانی معیارهای مهم در این زمینه شناسایی شوند.