سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
امیر بهنام خوانین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده فنی و مهندسی گروه مدیریت ساخت یزد ایران

چکیده:
افزایش تعداد پروژههای عمرانی مختلف در دهه اخیر نشانگر اهمیت و همچنین نیاز مبرم جوامع رو به رشد کنونی به ایجاد زیربناهای عمرانی میباشد از طرفی بازدهی و سوددهی سرمایههای صرف شده در اینگونه پروژهها اعم از سرمایههای ملی، دولتی و خصوصی همواره از مهمترین دغدغههای پروژههای عمرانی در کلیه مراحل طراحی و اجرا میباشد. موفقیت اینگونه پروژهها درگرو پارامترهای کیفیت، هزینه و زمان میباشد. به طور مشخص، عوامل تعیینکننده این پارامترها نحوه عملکرد پیمانکاران جزء و شرکتهای تولید و تأمینکننده مصالح و مواد اولیه و یا همان زنجیره تأمین این شرکتهای عمرانی میباشند ازاینرو نگرش مدیریتی زنجیره تأمین در پروژههای عمرانی به کمک استفاده از روشهای نوین مدیریتی و ابزارهای علم و فناوری ازجمله رویکردهای مطلوب در جهت موفقیت شرکتهای بزرگ عمرانی میباشد. در این مقاله سعی شده است که این رویکرد جدید در مدیریت عملیات به طور تقریباً کاملی معرفی شود بر این اساس، هدف این مقاله معرفی اجمالی بحث وسیع مدیریت زنجیره تأمین با بهرهگیری تعاریف مختلف از قبیل مدیریت زنجیره تأمین، نیاز به مدیریت زنجیره تأمین، اجزای اصلی، فرآیندها و اهداف زنجیره تأمین، منافع مدیریت مؤثر زنجیره تأمین، عناصر مدیریت زنجیره تأمین، مباحث استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی در مدیریت زنجیره تأمین میباشد. در پایان نیز با ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت زنجیره تأمین و مطرح کردن رقابت جدید در محیط مدیریت عملیات سعی شده است از مباحث عنوان شده قبلی نتیجه گیری قابل قبول صورت گیرد