سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین خلیل پورامیری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندرا

چکیده:

در سال های اخیر بحث تفریح و تفرج مبحثی بسیار مهم و حایز اهمیت در عرصه منابع طبیعی است . بهره وری بی رویه از جنگل ها در گذشته و ضعیت کنونی آنها را مخاطره انگیز ساخته است . از این رو متخصصین امر وادار به اندیشدن راهی جهت تعادل بین بهره برداری و تداوم حیات جنگل ، در نتیجه سلامت کره زمین ، شدند . در این مطالعه جنگل داربکلا مورد ارزیابی کلی قرار گرفت و معیار های کلی تفریح و تفرج در آن تحلیل شد . با مراجعه به عرصه و انجام مشاهدات ص حرایی جاذبه های طبیعی و چشمه های آب منطقه مورد بازدید قرار گرفت . جاده های دسترسی به جنگل به دقت مورد باز بینی واقع شد . استقرار گونه توسکا در حاشیه جاده و ارتباط آن با سلامت سطح رویه جاده مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که به میزان ۶۷/۵ درصد مسافت طول جاد ه با وجود نداشتن حاشیه از سلامت کافی برخوردارند . % ۸۵ گونه های مورد استفاده برای جنگلکاری از گونه های بومی منطقه می باشند . این امر پایداری درازمدت جنگل را تضمین می نماید . در مجموع پس از بررسی های مختلف و ارزیابی فاکتورهای شیب طبیعی ، جاده های دسترسی ، و یژگی های زمین شناختی ، سیمای فیزیکی ، پوشش گیاهی و طبیعی بودن منطقه ، جنگل دارابکلا جهت بهره برداری تفرجی مناسب ارزیابی شد