سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرید یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی عابدزاده – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در سال های اخیر رویکرد مدیریت دانش به عنوان راهکارهای موثر در افزایش موفقیت پروژه های سازمان موردتوجه محققان حوزه مدیریت پروژه قرار گرفته است. از طرفی بررسی های صورت پذیرفته در خصوص استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) که به عنوان راهنمای رایج مدیریان پروژه در سطح بین المللی به کار گرفته می شود، مبین این مطلب است که استاندارد مذکور به میزانی که بر ضرورت تولید و استفاده از دانش های آشکار و توصیفی(چگونگی انجام کار) اشاره نمود، به بهره گیری از دانش های پنهان و سببی (چرایی انجام کار) توجه نداشته و این پارادایم موجب می گردد تا دانش پنهان و تجربیات حاصل از اجرای پروژه ها، تنها در ذهن افراد درگیر در اجرای پروژه باقی مانده و با رفتن این افراد، هیچگاه مورد استفاده مجدد قرار نگیرد. در این مقاله ابتدا مفهوم دانش و دسته بندی انواع دانش مورد توجه قرار میگیرد. سپس براساس چهار مدل مطرح مدیریت دانش به بررسی میزان بهره مندی استاندارد مذکور از مفاهیم مدیریت دانش پرداخته شده و در نهایت نتایجج پژوهش در قالب مجموعه ای از راهکارها و پیشنهادات به منظور افزایش میزان موفقیت ها پروژه ها ارائه می گردد.