سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صباح دانیار – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرتدانشگاه علم و صنعت ایر
صادق جمالی – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرتدانشگاه علم و صنعت ایر

چکیده:

در این مقاله به بررسی یک روش جدید حفاظت خط انتقال پرداخته شده است. مبنای این روش جدید، استفاده از پارامترهای توان تفاضلی و توان متوسط حاصل از توان های ورودی و خروجی در پایانه های خط انتقال می باشند . این روش با استفاده از داده های مربوط به خط انتقال پرند – قم، پیاده سازی شده است . کارایی این روش در خط مربوطه تحت شرایط مختلفی همچون خطاهای داخلی، خطاهای خارجی، عدم همزمانی در نمو نه برداری دو پایانه، انحرافات فرکانسی و انرژی دار کردن خط بررسی شده است . شبیه و سازی های انجام شده با استفاده از نرم افزارهایEMTP وMALTAB انجام شده است . برای خط انتقال پرند – قم مدل MALTAB انتخاب شده است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش حفاظتی تفاضلی تو ان، حساسیت زیادی نسبت به خطاهای داخلی و پایداری بالایی نسبت خطاهای خارجی دار ا می باشد، همچنین تحت شرایط نمونه برداری غیرهمزمان در دو پایانه و انحراف فرکانس پاسخ مناسبی از خود نشان می دهد