سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید دستگردی – دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمدعلی حسین پور فیضی – استاد دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
محمد مسافری – استادیار دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
شهین زلالی – دکترای تخصصی طب کار، جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

پیش زمینه و هدف: آرسنیکوزیس یکی از جدیترین بیماریهای زیست محیطی است که اغلب بواسطه مصرف آب آلوده به آرسنیک بروز می نماید. در مطالعه حاضر با توجه به آلودگی گزارش شده در روستای قوپوز از توابع شهرستان هشترود، عوارض بهداشتی و تغییرات کروموزومی حاصل از مصرف آب آلوده به آرسنیک مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها:هدف از این مطالعه مقطعی تعیین شیوع عوارض ناشی از مسمومیت با آرسنیک در روستای قوپوز می باشد . درطی مطالعه ۱۰۱ نفر در روستای قوپوز بعنوان گروه مواجهه یافته و ۱۰۷ نفر در روستای مایان به عنوان روستای شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. معاینات پزشکی توسط پزشک آموزش دیده به عمل آمد. ۴۶ نمونه خون جهت مطالعه کا ر یوتایپ تهیه شد . آنالیزفلزات سنگین آب با استفاده از روش ICP به انجام شد. یافته ها: در روستای قوپوز آلودگی آب به آرسنیک مشاهده گردید بطوریکه در آب چشمه های یوخاری بلاغ، لوله بلاغ و آب لوله کشی به ترتیب ۷/۷، ۴۹/۸ و ۲۵ برابر حداکثر مجاز استاندارد ملی بود. در روستای قوپو ز میانگین سطح فشا ر خون سیستولیک CI 95% = 132 – ۱۴۲)و ۱۳۷ بطور کاملاً معنی داری بیشتر از همان مقدار در روستای مایان به عنوان گروه کنترل بو د ) ۱۰۷وCI 95% = 99.9 – ۱۱۴) به همین ترتیب متوسط سطح فشار خون دیاستولیک نیز در روستای قوپوز ( ۸۲, CI95%)بطور معنی داری بیشتر از میانگین مربوطه در روستای مایا ن ۷۱ و۷۵ – CI 95% = 66بود وقوع هیپرکراتوزیس در اثر مواجهه طولانی مدت با آرسنیک حدود ۳۴ برابر بیشتر از گروه کنترل می باشد (OR= 34,p<0.001) که این تفاوت در شدت وقوع ضایعه و همینطور محل ایجاد آن نیز از نظر آماری معنی دار بود. بطور مشابهی وقوع پیگمانتاسیون نیز در اثر مواجهه طولانی مدت با آ رسنیک بطور معنی داری د ر گروه مواجهه یافته افزایش یافته بو د .(OR= 2.4 , p<0.007) گسترشهای کروموزومی بدست آمده، ناهنجاری شکاف کروماتیدی و قطعه کروموزومی را در گروه مواجهه یافته نشان داد که تفاوت موجود معنی دار بود(.(p <0.05) نتیجه گیری: وضعیت آب شرب روستای قوپوز از نظر آرسنیک و نیترات و … مغایر با استاندارد ملی بود. لازم است افراد متاثر شده از موضوع تحت درمان قرار گیرند و نظارت مستمر بر تامین آب شرب سالم در روستا به عمل آید.