سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رقیه فروغی – گروه محیط زیست
عباس اسماعیلی ساری – دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور
سیدمحمود قاسمپوری – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

جیوه سمی ترین عنصر سنگین در اکوسیستم های آبی بوده که به دو طریق طبیعی و صنعتی وارد محیط زیست می شود . حدود ۳۰۰ شاخه صنعتی از جیوه استفاده می کنند که فاضلاب آن ها وارد اکوسیستم های آبی می گردد . محیط رشد و زندگی ماهی سفید و نوع تغذیه آن به صورتی است که می تواند میزان زیادی از عناصر سنگین را در بافت های خود جذب و تجمع یابد که این نه تنها بر سلامتی ماهی، بلکه بر سلامتی انسان به عنوان عمده ترین مصرف کننده، موثر می باشد . به منظور ارزیابی آلودگی این فلز سنگین ( جیوه ) مطالعه ای در مورد غلظت جیوه در عضله ماهی سفید
سواحل مرکزی خزر جنوبی انجام و مشخص شد ه غلظت این عنصر در بافت عضله ماهی سفید (۸۴۹/۵ ng/g) بالاتر از حد استاندارد ارائه شده توسط WHO و پایین تر از حد استاندارد EPA و FDA می باشد . همچنین مقایسه ای بین غلظت جیوه در عضله ماهی سفید نر و ماده انجام شد ه مشخص گردید هیچ گونه تفاوت معنی داری بین غلظت جیوه عضله در دو جنس نر و ماده مشاهده نمی شود ).p>0/05) بررسی همبستگی طولی و وزنی ماهی سفید با غلظت جیوه در عضله نشان دهنده عدم وجود رابطه طولی و وزنی با غلظت جیوه در این اندام می باشد .