سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمود کاشفی پور – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
سعید برومندنسب – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

چکیده:

کلزا از گیاهان مهم زراعی روغنی است که در ایران وجهان از اهمیت خاصی برخوردار است . در مقاله حاضر تاثیر مقادیر متفاوت آب آبیاری بر روی عملکرد این گیاه و درصد روغن آن در شرایط آب و هوایی خوزستان بررسی شده است . ۵ تیمار آبیاری در ۳ تکرار شامل ) W1 ) 1 / 1 ، ) W2 ) 0 / 9 ، ) W3 ) 0 / 7 ، ) W4 ) 0 / 5 و ) W5 ) 0 / 3 برابر تبخیر از تشتک کلاس الف در سال زراعی ۱۳۸۵ – ۸۶ به کار گرفته شد . آزمایشات در قالب بلوکهای تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران انجام شد و کلیه عملیات زراعی با توجه به استانداردهای منطقه انجام پذیرفت . نتایج نشان داده است که با افزایش مقدار آب آبیاری بدون در نظر گرفتن بارندگی WUE کاهش می یابد و از مقدار ۷ / ۸۵ کیلو گرم بر هکتار بر میلی متر آبیاری در تیمار W1 به مقدار ۱۸ / ۰۴ کیلو گرم بر هکتار بر میلی متر آبیاری در تیمار W5 می رسد . با در نظر گرفتن بارندگی این مقادیر از حداقل ۴ / ۸۵ در تیمار W1 تا حداکثر ۶ / ۰۲ در تیمار W2 تغییر می نمایند . مقدار آب پیشنهادی در طول دوره رشد شامل آبیاری و بارندگی ۴۴۸ میلی متر می باشد . نتایج اندا زه گیری درصد روغن نشان داده است که مقدار آب آبیاری تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی درصد روغن دانه کلزا ندارد .