سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا دیلمقانی – کارشناس ارشد پژوهشی جهاد دانشگاهی ارومیه .
رقیه رضوی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی .

چکیده:

احداث باغهای انگور در شرایط دیم در استان آذربایجان غربی از طریق اجرای طرح های طوبی گسترس یافته و در حال حاضر به حدود ۶۵۸۳ هکتار رسیده است [.۱] تخلیه پتاسیم ناچیز موجود در خاک در طول کشت های متوالی محصولات زراعی، مدیریت ضعیف باغهای مورد نظر از جنبه تغذیه و مشکل آبیاری آنها باعث شده جذب پتاسیم و تامین آن در شرایط دیم با مشکل مواجه بوده و در نتیجه عملکرد وکیفیت میوه های انگور پایین باشد . لذا نیاز به این عنصر در باعات احداث شده در شرایط دیم بیشتر از آنچه که در شرایط آبی وجود دارد احساس می شود . به این دلیل مدیریت باغهای احداث شده در شرایط دیم باید به گونه ای باشد که بتوان پتاسیم ناچیز موجود در خاک این باغات و پتاسیم مصرف شده به وسیله کودهای شیمیایی را برای انگور قابل جذب نمود . Zaballa وهمکاران (۱۹۹۴) در بررسی اثر آبیاری تاکستان ها بر تغذیه پتاسیم در مدت چهار سال از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ و با اندازه گیری ماده خشک در تاک های آبیاری شده و آبیاری نشده و حرکت پتاسیم در برگها , ساقه ها و خوشه ها به این نتیجه رسیدند که در تاک های آبیاری شده ماده خشک به میزان ۵۳ درصد و انتقال پتاسیم به مقدار ۶۵ درصد افزایش یافت Zengو همکاران (۲۰۰۰) در بررسی مصرف پتاسیم به صورت کود آبی جهت بهبود توزیع پتاسیم در خاک و افزایش کمیت وکیفیت پسته به این نتیجه رسیدند که با مصرف پتاسیم به صورت کود آبی مقدار پتاسیم به اندازه کافی در سرتاسر عمق ۷۵ سانتی متری خاک حتی در صورت حرکت کند وآرام پتاسیم از سطح خاک، افزایش می یابد