سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی افتخاری – مدرس و استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حمید رضا مبصر – مدرس و استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مرتضی مبلغی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس
مجید قاسم پور علمداری – مدرس و استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

به منظور تعیین مقادیر کود نیتروژنه بر روی عمل کرد رتونینگ برنج آزمایش مزرعه ای در سال ۸۲-۱۳۸۱ در شهرستان نکا به اجرا درآمد.آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد.تیمارها شامل مقادیر کود نیتروژنه در چهار سطح شامل صفر (شاهد )، ۹۰،۶۰،۳۰ کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شدند. تعداد دانه های پانیکل، تعداد پنجه کل، پنجه های بارور و غیر بارور،عملکرد دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر مقادیر کود نیتروژنه از نظر آماری معنی دار شدند. اما وزن هزار دانه و طول پان یک ل تحت تاثیر قرار نگرفت.بیشترین تعداد دانه های پانیکل برای تیمار شاهد (بدون مصرف کود نیتروژنه) بدست آمده بیشترین تعداد پنجه کل و پنجه های غیر بارور با مصرف ۹۰ کیلوگرم در هکتار حاصل گردید.بالاترین عملکرد دانه (۱۲۸۸/۲ کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت (۳۱/۲۸%) برای تیمار مصرف ۶۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه حاصل شده بود،به خاطر اینکه اجزای عملکرد آن شامل تعداد پنجه های بارور (۱۰/۴ عدد )، وزن هزاردانه (۲۱/۱۶ گرم ) و طول پانیکل (۱۶/۹ سانتی متر ) علی رقم معنی دار نشدن افزایش نشان داده بود.