سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی بخشنده رستمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریائی
حسن قاسمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریائی
فرزاد جعفرکاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله به بررس ی مقاطع مختلف ایرفویل بر خواص آئر ودینامیکی در نزد یکی سطح پرداخته شده است . در ای ن مقاله برا ی محاسبه اثر سطح زم ین از روش پانل استفاده گرد یده است . در مدل ساز ی ایرفویل از تک ین ها ی چشمه با قدرت ثابت و گردابه نقطه ا ی بر رو ی هر المان استفاده شده است . برای مدل نمودن اثر زمین، از توزیع چشمه با قدر ت ثابت بر روی سطح زمین استفاده گردیده است برای انجام محاسبات ، فوی ل ها ی سر ی NACA 4-digit مورد استفاده قرار گرفته اند . مطابق نتایج بدست آمده با تغ ییر محل کوژ از لبه حمله به سمت لبه فرار ، مقدار مطلق ن ی روی لیفت تولید شده بیشتر می شود .