سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا بی همتا – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
راحله قاسم زاده – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تهران
منصور امیدی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمد جعفر آقایی – عضو هیات علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران

چکیده:

جهت بررسی مقاومت برخی نمونه های آجیلوپس تاوشی موجود در ایران به زنگ زرد، تعداد ۱۰۰ نمونه از کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران به همراه دو رقم گندم نان، رقم حساس بولانی (Bolani) به عنوان شاهدو رقم مقاوم پیشتاز برای ارزیابی مقاومت به نژاد بیماری زای ۱۳۴E134A مثبت زنگ زرد (نژاد غالب این زنگ در کرج) در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج ارزیابی نشان داد که در کل ۷۶ % از نمونه ها در مرحله گیاهچه کاملاً مقاوم به این نژاد بودند که نشان می دهد کلکسیون آجیلوپس تاوشی ایران به عنوان منبع غنی از ژنهای مفید می تواند در برنامه های اصلاحی گندم، برای وارد کردن تنوع اصلاح برای مقاومت به بیماری ها مورد استفاده قرار گیرد.