سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داریوش شهریاری – مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین، بخش گیاهپزشکی
محمدعلی قاسمی –
فائزه قشقایی –
سمیه کنگرلو –

چکیده:

به منظور شناسایی منابع مقاومت به شانکر ساقه (Alternaria alternaria f.sp. lycopersica) در گوجه فرنگی ,۳۰ ژنوتیپ انتخاب ودر دو مرحله گیاهچه وگیاه بالغ مورد ارزیابی قرار گرفتند همچنین ارزیابی مقاومت از طریق روش برگهای جداشده در مرحله ۱۴-۹ برگی انجام شد. ایزوله های موردآزمایش از منطقه ورامین جمع آوری شد .کلیه آزمایشات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکراراجرا گردید.در مرحله گیاهچه نشاء های چهاربرگی از طریق ایجاد زخم وتلقیح عامل بیماری بطور مصنوعی آلوده شدند. ژنوتیپ هاازنظر صفات دوره کمون , تیپ آلودگی وAUDPC تنوع معنی داری داشتند (۰٫۰۱ >α).پس ازژنوتیپ ها یی که در برابر بیماری مصون بودند,در لاینهای پیشرفته L105 ,L97,Ld179وBL982, دوره کمون طولانی تری نسبت به دیگر ارقام مشاهده شد. با توجه به صفت تیپ آلودگی ژنوتیپ L9 7,SP117 وL105دارای مقاومت نسبی بودند . علیرغم مشاهدهعلایم بیماری روی لاینهایL79وL105 اما پاتوژن حداقل رشد و توسعه را برای آنها داشت .در روش برگهای جداشده نیزژنوتیپ ها تنوع معنی داری از نظر درصد بیماری نشان دادند . (۰٫۰۱>α). اما تعداد ژنوتیپ های مقاوم نسبت به آزمایش گیاهچه ها کاهش یافت . با این وجود لاینهای پیشرفته L105,L105,SP117 همچنان در گروه مقاوم ها باقی مانند . مقاومت اغلب ارقام با افزایش میزان اسپور برای آلوده سازی مصنوعی شکسته شد. همچنین لاینهایL97و L105 می توانند بهترین منابع دستیابی به مقاومت تدریجی در برنامه های به نژادی باشند .