سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منیرالسادات ساداتی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، گروه پ
مرتضی ابراهیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدة مهندسی پلیمر

چکیده:

مقاومت به ترکزائی تنشی محیطی (ESCR) سه نمونه پلی اتیلن سنگین به کمک آزمون خزشی نمونة تمام ناچ (Full Notch Creep Test) تعیین گردید. وزن مولکولی و توزیع آن و توزیع کومونومر نمونه ها به ترتیب به کمک روشهای کروماتوگرافی ژل تراوائی (GPC) و تفکیک بلوری (CRYSTAF) اندازه‌گیری شدند. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که با افزایش متوسط وزنی وزن مولکولی و افزایش جزء وزنی محلول در محدوده دمائی ۸۵-۷۵ درجه سانتیگراد مقاومت به ترکزائی تنشی محیطی به میزان قابل توجهی بهبود می‌یابد. این امر را می توان به افزایش زنجیرهای رابط مؤثر بین لایه های بلوری ارتباط داد.