سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داور رضاخانی – کارشناس ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد
محمدحسین شریعت – استاد بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

پدیده خوردگی داغ پره های توربین گازی در اثر حضور الاینده های موجود در سوخت و هوای داغ ورودی یکی از مشکلات اساسی در طراحی و کار توربین های گازی است. پدیده خوردگی داغ، نوعی از اکسیداسیون شتاب یافته است که در درجه حرارتهای بالا و در محیطهای اکسید کننده گازی در روی ماده ای که سطحش با فیلم نازکی از نمک مذاب پوشیده شده است اتفاق می افتد. سوپر آلیاژ نیکل IN378LC آلیاژ بکار گرفته شده در تحقیق حاضر می باشد که بطور گسترده ای در ساخت پره های توربین گازی پیشرفته بکار می رود.
رفتار خوردگی داغ نمونه های آزمایش پوشش داده شده با نمک بطریقه های پاششی و غوطه وری در دماهای ۹۰۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و در اتمسفر سولفید ئیدروژن رقیق شده با هوا (%۵۰ H2S) در فشار یک اتمسفر مورد مطالعه قرار گرفت. نمکهای مختلفی با این دو روش روی نمونه هاپوشش داده شدندکه می توان NaCl , Na2SO4 را نام برد. آزمایشاتی نیز بدون پوشش نمک،جهت مقایسه انجام گردید. منحنی های سینتیکی بصورت تغییرات وزنی نمونه های آزمایش با استفاده از ترموبالانس بدست آمد ومحصولات خوردگی و مورفولوژی پوسته بوسیله تجهیزات متالوگرافی معمول میکروسکوپ الکترونی (SEM) و پراش اشعه ایکس (XRD) مورد ارزیابی قرار گرفت.
حساسیت به خورگیداغ به نوع پوسته ایجاد شده در طول اکسیداسیون شتاب یافته مربوط می شود. میزان و نوع رسوب نمک، طبیعت تهاجم را تحت الشعاع خود قرار داده و در حالت خاص و وجود عناصر آلیاژی نسوز یا اکسید آنها در نمکنقش مهمی در این میان داراست. مکانیزم خوردگی بسته به شرایط محیط مورد بررسی قرار گرفته است.