سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل اوحدی زاده – دانشجوی کارشناسیی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دان
سیدفرشید کاشانی بزرگ – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سعیدرضا الله کرم – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

جهت بررسی تاثیر افزودن آلومینیوم به رنگ های حـاوی روی از یـک رنـگ ثابـت بـر پایـه اپوکـسی پلـی آمیـد استفاده شد . در این فرمولاسیون از نسبت های مختلف وزنـی آلومینیـوم بـه روی اسـتفاده شـد . بـه منظـور بررسـی ساختمان بلوری و همچنین میزان ناخالصی های موجود در پودر های مورد استفاده در رنگ و بررسـی پوشـش از آزمایش پراش پرتو ایکس و از نتایج حاصل از طیف سنجی توزیع انـرژی پرتـوایکس ) ) EDS بـ هدسـت آمـده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM استفاده شد آزمایش پلاریزاسـیون روی نمونـه هـای فـولاد سـاده کربنی با پوشش رنگ انجام شد . نتیجه بدست آمده از بررسی نمودارهای پلاریزاسیون نشان داد که با افزایش روی به آلومینیوم درپوشش آلی، ابتدا افزایش نـرخ خـوردگی ( تـا ۶۵ درصـد روی ) بـه دلیـل حفاظـت انـسدادی بهتـر آلومینیوم نسبت به روی و سپس کاهش نرخ خـوردگی ) ۷۵ درصـد روی ) بـه دلیـل حفاظـت کاتـدی بهتـر روی نسبت به آلومینیوم با افزایش آلومینیوم به روی درپوشش آلی، ابتدا کاهش نرخ خوردگی ( تا ۱۵ درصـد ) و سـپس افزایش با نرخ خوردگی ۲۵) درصد ) پدید می آید . اماکاهش در میزان نرخ خوردگی قابل توجه نیست . علت ای ن امر را می توان به قرار گرفتن ذرات آلومینیوم بین دانه های روی و در نتیجه قطع تماس الکتریکـی دانـه هـای روی که قطع حفاظت کاتدی را به دنبال دارد، مرتبط دانست