سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین بیات – عضو هیات علمی بخش گیاهپزشکی ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی (مح
بهزاد ادریسی – عضو هیات علمی بخش اصلاح و تکثیر و پرورش ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان

چکیده:

رز یکی از مهمترین گیاهان زینتی می باشد که بالغ بر ۵۱۲ هکتار سطح زیر کشت در کشور را به خود اختصاص داده است.و یکی از گیاهان زینتی مهم مورد استفاده در فضای سبز شهری و طراحی منظر محسوب می شود.سفیدک سطحی رز از بیماریهای پر اهمیت و همیشگی آن به شمار می رود.که در صورت وقوع گسترده موجب کاهش بازار پسندی و کیفیت گیاه می شود.در یک بررسی به منظور ارزیابی واکنش کلون های مختلف رز در برابر قارچ عامل سفیدک سطحی رز sphaerotheca pannosa var rosae طی سالهای ۸۱-۸۴ ابتدا در سال ۱۳۸۱ ۳۰ کلون رز به صورت ارزیابی مشاهده ای برای مقاومت در برابر سفیدک سطحی رز از مراکز تولید و تکثیر تجاری رز در منطقه محلات و کلکسیون رز ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات انتخاب شدند و پس از غربال گری اولیه در سال ۸۲ .۲۴ کانون از میان انها جهت انجام آزمایش برگزیده شد.آزمایش در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار در داخل گلخانه شیشه ای و با قمه های ریشه دار شده رز از روش مایه زنی مصنوعی برگچه های چهارمین برگ مرکب برای ایجاد آلودگی روی قلمه ها استفاده شد.ارزیابی بیماری دو هفته پس از مایه زنی انجام گرفت .نتایج در سال اول نشان داد که ۴ کلونC-1.C-6.C-20 وC-22در میان کلون های مورد آزمایش مقاوم به سفیدک سطحی بودند که در میان آنها کلون C-20بیشترین مقاومت را نسبت به این بیماری نشان داد .کلون های C-2.C-4 .C-7.C-8.C-10.C-15.C-24 دارای بیشترین حساسیت بودند.و سایر کلون ها نسبت به بیماری حساسیت متوسطی را نشان دادند.در سال دوم نتایج با سال اول تفاوت معنی داری نشان نداد.مقایسه کلون های مختلف مورد آزمایش در طی دو سال نشان داد که سه کلونC-1.C-20.C-22 دارای بیشترین مقاومت و ۶ کلونC-2.C-4.C-7.C-8.C-10.C-24 دارای بیشترین حساسیت به بیماری بودند.بنا بر نتایج دو ساله این بررسی کلونC-20 به عنوان مقاوم ترین کلون معرفی گردید.استفاده از کلون های مقاوم جهت برنامه های اصلاحی و دو رگ گیری با سایر ارقام و کلون های رز و همچنین کشت در مناطق مستعد توسعه بیماری پیشنهاد می شود