سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود فرزام نیا – مربی پژوهشی بخش تحقیقات فنی ومهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی
عباس ملایی – مربی پژوهشی بخش تحقیقات فنی ومهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

در سامانه های آبیاری قطر های گرفتگی خروج یها یک مشکل جدی است که م یتواند بر روی میزان آ بکاربردی، یکنواختی توزیع آب، هزین? نگهداری و از بین بردن اعتماد کشاورز تأثیر زیادی بگذارد. به منظور مقایس? نسبی مقاومت به گرفتگی قطره چکانهای داخل خط، میکروفلاپر، توربو، روی خط و نوارتیپ درحالت استفاده از آب شور، آزمایشی در ۵خط ۲۰ متری که هر خط شامل ۵۰ قطره چکان بود در زمینی به ابعاد۲۵×۸متر وبا شوری آبds/m8 اجرا گردید. در طول آزمایش پارامترهای متوس طدبی قطره چکانها، یکنواختی پخشEUضریب یکنواختی کریستیانسن(CUو ضریب تغییرات ساختCv به تعداد ۱۵ بار محاسبه گردید. پس از آخرین اندازه گیری، قطره چکانهای داخل خط و میکروفلاپر ۲ درصد، رو یخط ۱۰ درصد، توربو ۱۸ درصد و چکاننده های نوار تیپ ۶۸ درصد دچار گرفتگی کامل ناشی از رسوبات املاح مختلف شدند. گرفتگی قطره چکانها و پراکندگی آبدهی آنها از مقدار متوسط، باعث ایجاد روند کاهشی در متوسط آبدهی قطر هچکانها، یکنواختی پخش و ضریب یکنواختی کریستیانسن و روند افزایشی در ضریب تغییرات ساخت گردید. مقایس? نسبی قطره چکانها با هم نشان داد که قطره چکانهای روی خط، توربو و تیپ به شدت تحت تأثیر شوری آب آبیاری قرار گرفتند ولی از قطره چکانهای میکروفلاپر و داخل خط میتوان در شرایط کاربرد آب شور و با مدیریت صحیح استفاده کرد