سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور فخری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سلیمان کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

ترک های ناشی از خستگی ، شیارهای چرخ (Rutting) و ترک های حرارتی (Thermal Cracking)از مهمترین خرابیهای است که در روسازی آسفالتی اتفاقمی افتد. در میان خرابیهای فوق ترک های ناشی از خستگی از مهمترین عوامل خرابیها در روسازی خای ایران محسوب می گردد که متاسفانه بدلیل نبودن وسایل آزمایشگاهی تاکنون هیچگونه تحقیقی در این زمینه در ایران انجام نگرفته است. در این تحقیق ضمن تشریح آزمایشهای تیر خمشی چهار نقطه ای و کشش غیر مستقیم به مقایسه روشهای مختلف و مزایا و معایب آنها پرداخته می شود. سپس با استفاده از آزمایشات تیر خمشی چهارنقطه ای و کشش غیر مستقیم تکراری موجود در آزمایشگاه اداره کل راه و ترابری استان اصفهان آزمایشاتی انجام گرفته است، که اثر پارامترهای درصد قیر، نوع قیر، فضای خالی بر روی مقاومت خستگی مخلوط های آسفالتی در آزمایش غیر مستقیم بررسی گردید. ضمنا با استفاده از تیر خمشی چهار نقطه ای که از آسفالت متراکم شده در سطح روسازی در حین اجرا کرگیری شده بود مقاومت مخلوط های آسفالتی در برابر خستگی اندازه گیری شد.