سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد نجار – دانشجوی دکترای سازه، دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

حضور ضایعات لاستیک حاصل از تایرهای مستعمل به دلیل تجزیه ناپذیری ذاتی باعث تخریب محیط زیست می شود. از طرفی انهدام آنها به منزله انهدام منابع گران قیمتی است که به عنوان مادۀ اولیه در تولید آنها به کار رفته اند. بنابراین بازیافت تایرهای مستعمل ضروری به نظر می رسد. برخی خصوصیات لاستیک مانند چگالی کم و انعطاف پذیری زیاد توجه محققین را به بازیافت لاستیک تایرهای مستعمل در مصالح ساختمانی معطوف داشته است . خصوصیات مذکور می توانند باعث بهبود برخی خواص بتن مانند چگ الی و شکل پذیری آن شوند . در همین راستا در تحقیق حاضر ، خواص بتن حاوی پودر لاستیک و دانه های لاستیکی مورد بحث قرار گرفته است . بدین منظور آزمایشاتی با استفاده از ۲۰ طرح اختلاط انجام شده است . از میان مخلو طهای بتنی ساخته شده ، ۱۰ مخلوط فقط دارای پودر لاستیک ، و ۴ مخلوط فقط دارای دانه های لاستیک بود ه اند. ۶مخلوط باقیمانده نیز همزمان حاوی پودر لاستیک و دانه های لاستیک بوده اند . مقدار لاستیک مصرفی و نسبت آب به سیمان در مخلوط های مختلف متفاوت بوده است . با استفاده از دو نوع پودر لاستیک با انداز ۀ ذرات متفاوت، اثر ابعا د ذرات پودر ۰- لاستیک بر خواص مکانیکی بتن حاصل بررسی شده است . دان ههای لاستیکی مورد استفاده نیز دارای دانه بندی گسترده ۱۰ بوده اند . این دانه ها به عنوان جایگزین سنگدان ه ها در مخلوط بتن به کار رفته اند و به مقدار حضور آنها در بتن از مقدار سنگدانه های ریز کاس ته شده است . در تحقیق حاضر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بتن حاوی پودر لاستیک و (یا) دانه های لاستیکی مورد مطالعه قرار گرفته است که نتایج آن در اصل مقاله ارائه می گردد