سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمهدی حسینیان – مربی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

بر خلاف دوام ذاتی بتن، سازه ها ی بتنی زیادی یافت می شوند که خصوصیات خوبی از لحاظ دوام در مقابل یخبندان از خود نشان نمی دهند . آثار تخریب و گسیختگی بعد از چندین ماه از کاربری در این سازه ها قابل روئیت می باشد . اهمیت این مساله تحقیقات زیادی را در زمینۀ دوام بتن در برابر یخبندان به خود جلب کرده است.از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری مقاومت فشاری بتن در حین یخبندان می توان به سه عامل نسبت آب به سیمان، درصد هوای موجود در بتن تازه و تعداد سیک ل های یخزدن و آب شدن متوالی اشاره نمود . در تحق یق حاضر اثر متغیرهایی همچوننسبت آب به سیمان، درصد هوای موجود در بتن تازه و تعداد سیکل های یخبندان ، بر مقاومت فشاری بتن در برابر سیکل های متناوب یخزدن و آب شدن مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور از چهار نسبت آب به سیمان ۰/۸,۰/۷,۰/۶,۰/۵و چهار درصد مختلف هوا در بتن تازه به میزان ۷/۵ ,۶, ۴/۵, ۳ استفاده شد و مقاومت فشاری نمونه ها بعد از۱۰۰,۴۵ و ۱۵۰ سیکل ، یخزدن و آب شدن متوالی بدست آمد . جهت مقایسه ، مقاومت فشاری نمونه های شاهد که دارای همان طرح اختلاط بودند و تحت اثر یخبندان قرار نگرفتند، در سنین ۴۶,۲۸ و ۶۳ روزه همزمان با اتمام سیکل های۱۵۰ ,۱۰۰, ۴۵ اندازه گیری شد در مجموع ۲۸۸ نمونۀ بتن معمولی ساخته و نمونه ها تحت آزمایش ذوب و انجماد بر اساس استاندارد. [۱] ASTM C666B قرار گرفتند . در نهایت حداکثر مقاومت فشاری برای بتن معمولی بعد از۱۵۰,۱۰۰,۴۵ سیکل یخزدن و آب شدن، در نسبت های آب به سیمان۰/۵ تا۰/۷ بازاء%۴/۵ هوای موجود در بتن ؛ و در نسبت آب به سیمان ۰/۸ بازاء %۷/۵هوای موجود در بتن حاصل شد .همچنین مشاهده شد که عموما ایجاد هوا در بتن تا ۷/۵ درصد، منجر به افزایش مقاومت فشاری بتن در حین یخبندان نسبت به حالتی که در مخلوط بتن ماده هوازا وجود نداشته باشد، می گردد.