سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رمضانی – دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
دانیال غفاریان – دانشجوی کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا توکلی زاد ه – عضو هیئت علمی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شفته از ملات های قدیمی می باشد که از آن برای ساختن پی و اندود کردن استفاده می شو د. بدست آوردن مقدار بهینه آهک در ملات شفته برای اقتصادی کردن آن امری ضروری اس ت. این کار با اندازه گیری مقاومت فشاری ملات های ساخته شده و بدست آوردن رابطه ای بین مقاومت فشاری و مقدار آهک امکان پذیر اس ت. همچنین در شرایط مختلف عمل آوری نیز این مقدار بهینه ممکن است متفاوت باشد که در این پژوهش موردبررسی قرار می گیر د. ضریب نرم شوندگی و چگالی نیز موار د دیگری است که به ازای مقادیر مختلف آهک بررسی می شود .