سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رمضان سرپرست – مرکز تحقیفات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان-مرکز تحقیفات کشاورزی صفی آباددزفول
منصور صلاتی – مرکز تحقیفات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان‐ مرکز تحقیفات کشاورزی صفی آباد دزفول
رضا سخاوت – مرکز تحقیفات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان‐ مرکز تحقیفات کشاورزی صفی آباد دزفول
دباغ غفورزاده – مرکز تحقیفات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان‐ مرکز تحقیفات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

این آزمایش به منظور انتخاب لاین هایی است که نسبت به بیماری برق زدگی باقلا تحمل داشته و همچنین دارای صفات مطلوب زراعی از قبیل دانه درشتی و تیپ بوته ایستاده جهت برداشت مکا نیزه در ایستگاههای گرگان ودزفول انجام گردید . این تحقیق با استفاده از ٧ لاین، شاهد حساس ILB 1820 و شاهدهای محلی (برکت و سرازیری) در مجموع ، با ٩ رقم و لاین در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار بمدت ٢ سال انجام گردید . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار های آزمایشی بر روی وزن ١٠٠ دانه و تعداد غلاف در بوته در سطح ١ درصد و برروی تعداد دانه در غلاف در سطح ٥ درصد دارای اختلاف معنی دار است. در مقایسه میانگین ارقام و لاین های باقلا تیمار بر کت در گرگان با ۱۶/۶ سانتی متر طول غلاف و ۴/۷ دانه و وزن ١٠٠ دانه ۱۶۳/۲ گرم بالاترین عملکرد را نشان داد و در دزفول تیمار BPL 2485 با ۱۰۱/۹ گرم بیشترین وزن ١٠٠ دانه را دارا بوده و تیمار BPL 465 با عمل کرد ٢٧٠٧ کیلوگرم بیشترین مقدار عملکرد را داشته است که نسبت به شاهد حساس ILB 1820 ا ۴۷/۷ درصد بیشتر بوده است و در بررسی همبستگی صفات نیز تعداد دانه در غلاف با طول غلاف همبستگی بسیار معنی داری را نشان داد ( ٨٠ %) و عکس العمل ارقام نسبت به بیماری نشان داد که تیمار های ۹۸۲۶۴-۱ و ۹۸۳۰۲-۲ نسبت به بیماری برق زدگی حساس و تیمار های BPL 2485 و BPL 465 نسبت به بقیه تیمارها نسبتا متحمل بوده اند . تجزیه مرکب انجام شده نشان داده شد که رقم برکت ضمن داشتن بیشترین ارتفاع بوته به مقدار ۱۰۵/۶ و تعداد دانه در غلاف ۳/۷۱ و تعداد غلاف در بوته ۱۹/۱ دارای بیشترین وزن ١٠٠ دانه بمقدار ۱۱۴/۲ گرم بوده است. در بررسی همبستگی انجام شده بین تعداد دانه در غلاف با وزن ۱۰۰ دانه (**۰/۴۳) همبستگی مثبت بسیار معنی دار بدست آمد.