سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منصور قلعه نوری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
محسنعلی شایانفر – استادیار گروه مهندسی سازه دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

رفتار پیوستگی، الگوی ترک، پیش بینی فاصله ترک ها و مقاومت کششی بتن مسلح پس از ترک خوردگی از جمله مواردی می باشند که در تحلیل غیرخطی سازه های بتن آرمه به روش اجزای محدود بسیار حائز اهمیت می باشند. برای بررسی موارد مذکور، در این مقاله به مطالعه نتایج آزمایشات کششی انجام شده برروی تعدادی نمونه استوانه ای بتن مسلح با قطرهای مختلف میلگرد و بتن پرداخته می شود . برای هر کدام از نمونه ها تغییرات مقاومت کششی کل نمونه برحسب کرنش متوسط نمونه تعیین شده و رفتار عضو در نواحی مختلف از ابتدای بارگذاری تا شروع اولین ترک عرضی، از اولین ترک تا لحظه آخرین ترک و از آخرین ترک تا لحظه جاری شدن فولاد مورد بررسی قرار می گیرد . با استفاده از روابط تعادل در فاصله دو ترک متوالی، تنش پیوستگی موجود بین بتن و فولاد در هر لحظ ه بدست آمده و سپس تغییرات تنش پیوستگی برحسب لغزش تعیین شده و مورد بررسی قرار می گیرد.فواصل حداقل و حداکثر ترک های بوجود آمده در هر آزمایش را به منظور تعیین الگوی ترک ها بدست آورده و روابطی برای آن ها پیشنهاد می شود . فاصله متوسط ترک ها و حداکثر تنش پیوستگ ی بوجود آمده برای هر حالت نیز مورد بررسی قرار گرفته و روابطی برای آن ها پیشنهاد می شود . روابط پیشنهادی مذکور با روابط آئین نامه های معتبر و محققین دیگر مقایسه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.