سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهناز برمشوری – دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب دانشگاه شیراز
زهرا شمشیری – دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب دانشگاه شیراز
محمد رضا تقی زاده – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

چکیده:

در خاک های با مقدار نمک بالا ، گیاهان به دو صورت تحت تنش قرار می گیرند: ۱- تنش تحمیل شده د ر اثر کاهش آب، ۲- اثر سمی از غلظت ها ی بالایی از یونها . به منظور مقایسه شاخص های جوانه زنی در پتانسیل اسمزی ایجاد شده توسط PEG و پتانسیل اسمزی ناشی از نمک NaCl درمر حله جوانه زنی کلزا، پژوهشی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب و دانشکده علوم دانشگاه شیر از، در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی انجام گرفت .برای این هدف دوآزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و همزمان انجام شد. در آزمایش اول تیمارهای پتانسیل اسمزی حاصل از کلرور سدیم در سطوح ۰، ۰/۲-، ۰/۵- و ۰/۷- مگاپاسکال و در آزمایش دوم تیماره ای پتانسیل اسمزی حاصل از PEG در سطوح ۰، ۰/۲-، ۰/۵- و ۰/۷- مگاپاسکال بر روی سه رقم بهاره کلزا (RGS00 ،Hyola401 و Optin500) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله از تجزیه مرکب نشان داد که در پتانسیل اسمزی نسبتا برابر درصد جوانه زنی، طول ریشه چه ، ساقه چه ، وزن تر کل بوته و وزن خشک کل بوته با افزایش پتانسیل اسمزی (بیشتر منفی ) حاصل از کلرور سدیم بیشتر از پتانسیل اسمزی حاصل از PEG کاهش یافت و محیط PEG نسبت به محیط NaCl در تمام صفات فوق برتری داشت . نتیجه اینکه در تنش نمک برای کلزا علاوه بر اثرات باز دارنده اسمزی سیمت یونی نیز دخالت دارد.