سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا زمانیان – استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیر
حسین بذرافشان – دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی
علیرضا بشارتی – دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

صدا به عنوان یک عامل ارتباط ویک ابزار فوق العاده موثر و مفید برای زندگی و فعالیت ها ی صنفی مورد توجه می باشد. از طرفی در صورتی که صدا بیش از حد مجاز در محیط کار یا زندگی وجود داشته باشد موجب آسیب شنوایی به ویژه پارگی پرده صماخ گوش و نیز موجب ضعف اعصاب و حالات خاص روانی میگردد. باتوجه به اثرات متعدد سر وصدا برروی انسان و محیط زیست و مطالعات محدودی که در صنایع استان فارس صورت پذیرفته است،پس از بررسی مقدماتی برروی صنایعی که در پروسه خود تولید سر وصدا ایجاد می نمایندشرکت فولاد پایه فارس بر اساس نوع کار و تعداد کارکنان و امکان دسترسی جهت این تحقیق انتخاب شد. مطالعه حاضریک مطالعه مقطعی-تحلیلی می باشد که بصورت سر شماری برروی ۸۰ کارگر وکارمند انجام پذیرفت. تعداد کار گران در معرض صوت ۴۰ نفر و تعداد کارمندان که به عنوان شاهد انتخاب شدند ودر معرض سروصدا نبودند نیز ۴۰ نفر می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس آزمون KrusKal-Wallis Test میزان تاثیر صدا بر کارگران با سن ارتباط دارد و میزان تاثیر صدا بر کارگران با سابقه کارهم ارتباط دارد.همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان تأثیر صدا بر کارگران با نوع کار یا شغل آنها مرتبط است.