سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مهدیه جعفری – کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، تهران، ایران
مسعود مقدم پور – دپارتمان تحقیقات توسعه ای، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران
مرتضی تقی زاده – دپارتمان تحقیقات توسعه ای، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران
ستاره حقیقت – گروه مسکن بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران، ایران

چکیده:
ویروس تحت تیپ H9N2 عامل آنفوآنزای طیور است. زیان های اقتصادی بسیار به وجود آمده با این پاتوژن ضعیف نگرانی های جدی را در صنعت مرغداری ایجاد کرده است. بهترین راه کنترل و پیشگیری از این بیماری، تلقیح واکسن است و القای ایمنی مناسب با انتخاب ادجوانتی مناسب در واکسن های غیرفعال در برابر آنفلوآنزا صورت می گیرد. هدف از این مطالعه، معرفی ادجوانت آلومینیوم هیدروکساید و مقایسه عملکرد آن با ادجوانت روغنی مونتاناید ISA70 در واکسن غیرفعال آنفلوآنزای طیور است. در این مطالعه واکسن آنفلوآنزا با رقت های 10% و 20% از ادجوانت آلومینیوم هیدروکساید و همچنین ا دجوانت روغنی مونتاناید ISA70 ساخته شد. به جوجه های SPF در هفته اول پس از hatching میزان 0/3 میلی لیتر از واکسن های ساخته شده بهص ورت زیرجلدی در پشت گردن تلفیح شد. پس از تلقیح واکسن در زمان های مختلف از جوجه ها خونگیری شد و بعد از ج داسازی سرم با تست HI میازن عیار آنتی بادی آنها سنجیده شد. با مقایسه نتایج با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نشان داده شد که اختلاف معنی داری بین عملکرد واکسن های با ادجوانت آلومینیوم و واکسن های دارای ادجوانت روغنی وجود دارد. همچنین با بررسی نتایج به دست آمده از عیار آنتی بادی ها، ع ملکرد ادجوانت روغنی مونتاناید در مقایسه با رقت 10% ادجوانت آلومینیوم هیدروکساید مؤثرتر و پایدارتر نشان داده شد و روند افزایش و ثابت ماندن عیار آنتی بادی در رقت 20% آلومینیوم هیدروکساید با ادجوانت روغنی یکسان بودند.