سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب اسلامی – کارشناس ارشد زلزله ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
فرهاد بهنام فر – دانشکدۀ عمران، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق تعدادی مدل سازه ای متشکل از ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی ۱و۵و۱۰ طبقه و با استفاده از آیین نامه زلزله ایران تحلیل و طراحی میشوند، سپس قابهای دو بعدی بدست آمده از این ساختمانها با استفاده از دو دستور العمل ATC-40 و FEMA-356 مورد ارزیابی قرار می گیرند. با بدست آوردن طیف ظرفیت هر قاب طبق دستور العمل ATC-40 و همچنینبا تعیین تغییر مکان هدف با استفاده از دستور العمل FEMA-356 نقطه عملکرد و پیرو آن سطح عملکرد هر قاب بدست می آید. برای بدست آوردن میزان چرخش مفاصل از برنامه Drain-2DX استفاده کرده و سازه ها را توسط آنالیز Pushover تا نقطه عملکرد به دست آمده از دو دستورالعمل هل داده می شود ، بدین ترتیب چرخش مفاصل و سطوح عملکرد نتیجه شده از کاربرد هر دستورالعمل در نقطه عملکرد هر سازه به دست میآید.در پایان سطح عملکرد ایمنی لرزه ای قابهای طرح شده توسط آئی ننامه ایران با استفاده از دستورالعمل های ATC-40 و FEMA-356تعیین میگردد.نتایج حاصله نشانگر آن هستند که ساز ه های طرح شده طبق آئین نامه ایران از نظر دستورالعمل ۴۰ – ATC از ایمنی لرزه ای بیشتر و از دسدگاه FEMA-356 از ایمنی کمتری برخودار بوده اند.