سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ارسلان ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
وحید تقی خانی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بررسی مقایسه ای بین دو روش پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات و ارائه یک ضـریب اثـر متقابـل بـرای متان و پروپان و همچنین همگرا نمودن الگوریتم ارائه شده در فشارهای بالا با استفاده از یک فاکتور جدید ارائه شده، از مباحث اصلی این مقاله می باشد . نتایج تمامی محاسـبات انجـام شـده بـا نتـایج حاصـل از نـرم افـزار HYSYS مقایسه شده است . نتایج در دو قسمت تهیه و تنظیم شده اسـت . در قـسمت اول بـه بررسـی ضـرایبلنگمویر در دو مدل پریش – پراوزنیتز و مدل جدید ارائه شده در سال ١٩٩٨ توسـط چـن ـ گـو پرداختـه مـی گردد . در این قسمت، ضرایب لنگمویر محاسبه شده در روش پریش – پراوزنیتز با نتایج داده شده در مقاله اصلی مقایسه می شوند . از طرفی مقایسه ای بین ظرایب جذب لنگمویر در دو مدل مختلف ارائه شده، و نتایج حاصله تحلیل شده است . قسمت دوم در بردارنده نتایج حاصل از مدل جدید ارائه شـده در سـال ١٩٩٨ مـی باشـد . از آنجاییکه در مقاله اصلی نتایج مدل ارائه شده بوسیله نمـودار مـشخص نـشده و تنهـا بـه ذکـر نتـایج در قالـب محدوده کاربرد این مدل برای مواد مختلف و تعیین متوسط خطا بسنده شده اسـت، نتـایج ایـن مـدل در ایـن بخش بصورت نموداری ارائه شده است . علاوه بر این مورد، با بررسی مخلوط متـان و پروپـان و بـا معرفـی یـک ضریب اثر دوجزئی جدید برای این دو ماده نتایج بهتـری در پـیش بینـی شـرایط تـشکیل هیـدرات در درصـد ترکیبهای مختلف از این دو ماده بدست آمـده اسـت . در ضـمن، در ایـن قـسمت یـک ضـعف عمـده الگـوریتم پیشنهادی در مقاله اصلی، کـه عـدم همگرایـی الگـوریتم در فـشارهای بـالا مـی باشـد، بـا اسـتفاده از کـاربرد Weighting Factor در این کار مرتفع شده است؛ و تأثیر فاکتور مورد نظر بر روی نحـوه همگرایـی الگـوریتم بیان شده است