سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد اشرف زاده تخت فولادى –
آریا بدیعی –
فرهاد موسی خانی –

چکیده:

به منظور کنترل دقیق و نگهداری از گوساله ها ی جوان، اندازه گیری میزان انتقال ا یمنی غیرفعال از اهمیت بالایی برخوردار است . متاسفانه تعیین عدم موفقیت در انتقال ایمنی غیر فعال در مزرعه بسیار دشوار است . ارزیابی ما برا ی تعیین این مطلب بود که آیا رفرکتومتر به خوبی می تواند میزان کلی پروتئین را در نمونه های سرم اندازه گیری نماید یا خیر؟ آزما یش بر رو ی ۱۵۰ سرم خون گوساله ها ی ۳ روزه یک دامداری در اطراف کرج با میانگین دوشش ۴۵۰ راًس صورت گرفت . برای تعیین میزان پروتئین تام سرم از رفراکتومتر مدل ۳۰۲ ساخت کشور چین و کیت شرکت زیست شیمی ( روش بیوره ) استفاده گرد ید . برای برآورد رابطه بین دو متغییر از رگرسیون ساده استفاده شد . در این بررسی ضریب همبستگی بین این دو روش اندازه گیری برابر با ۰/۹۴۴ و ضریب تعیین برابر با ۰/۸۹ بود . با توجه به مقادیر به دست آمده واضح است که رابطه بسیار بالایی بین این دو روش اندازه گیری سطح پروتئین سرم خون وجود دارد. علاوه بر این، معادله رگرسیون نشان می دهد که با افزا یش لگاریتم میزان پروتئین تام سرم درارز یابی که توسط رفرکتومتر انجام شده است، لگاریتم پروتئین تام سرم اندازه گیری شده توسط روش بیوره نیز افزا یش می یابد . انحراف معیار خطا ی تخمین در نمونه برابر با ۰/۰۱۸۸ بود . بررسی نشان داد که رفرکتومتر یک وسیله کاملاً مطمئن جهت اندازه گیری کل پروتئینهای سرم خون می باشد ( Log Tp refract 0,163 + 0,814 Log Tp Biuret = )