سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا قیصری –
محمدامین بهزادی –

چکیده:

گوشت طیور به عنوان یک منبع غنی پروتئین، در سالهای اخیر به طور وسیعی در تغذیه انسان در دنیا و د ر کشور ما مورد استفاده قرار گرفته است . به طوریکه در بعضی کشورها که از نظر شرایط طبیعی و مرتع در مضیقه هستند گوشت طیور به سرعت جانشین گوشت دام های دیگر شده است . بلدرچین یک نوع از گونه های مختلف طیور و از کوچکترین پرندگان حلال گوشت می باشد که به تازگی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است . هدف از این بررسی مقایسه ترکیبات شیمیایی گوشت این گونه با مرغ بوده تا در صورتیکه از لحاظ عناصر مغذی تفاوت معناداری مشاهده نشد، در جهت تأمین کمبودهای گوشت سفید کشور پرورش آن مورد تأکید قرار گیرد . در این بررسی تعداد ۳۰ نمونه از عضلات سینه ای گوشت مرغ و بلدرچین ( پس از کشتار در انتهای دوره پرورشی با ترکیب جیره ای مشخص ) اخذ شده و میزانpH ، درصد پروتئین، چربی، رطوبت، خاکستر، کربوهیدرات، انرژ ی، ظرفیت نگهداری آب و میزان تراوش پس از انجمادآْنها با یکدیگر مقایسه شدند و نتایج مورد آنالیز آماری قرار گرفت . اگرچه میزان pH ، پروتئین، چربی، خاکستر، کربوهیدرات، انرژی و ظرفیت نگهداری آب در گوشت سینه مرغ بالاتر از بلدرچین و میزان تراوش پس از انجماد پایینت ر از بلدرچین بود اما با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نداشتند ) ).۰,۰۵ P> با توجه به نتایج بدست آمده و در نظر گرفتن مشکلات کشور در جهت تأمین منابع پروتئینی حیوانی و اهمیت بهداشتی مصرف گوشت سفید، مصرف گوشت بلدرچین و پرورش آن به صورت توأم یا جایگزین گوشت مرغ توصیه می شود .