سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد رمضانی هرندی – هسته تحقیقاتی هیدروژلهای سوپر جاذب، گروه رنگ، رزین و روکش، پژوهشکده ف
کوروش کبیری – هسته تحقیقاتی هیدروژلهای سوپر جاذب، گروه رنگ، رزین و روکش، پژوهشکده ف
محمد جلال ظهوریان مهر – هسته تحقیقاتی هیدروژلهای سوپر جاذب، گروه رنگ، رزین و روکش، پژوهشکده ف
علی اکبر یوسفی – هسته تحقیقاتی هیدروژلهای سوپر جاذب، گروه رنگ، رزین و روکش، پژوهشکده ف

چکیده:

جذب تحت بار و استحکام ژل متورم، دو وجه متفاوت از یک خصیصه در هیدروژلهای سوپر جاذب، می باشند. در این پژوهش، اثر میزان شبکه ای شدن بر جذب تحت بار سوپر جاذب های پایه آکریلی بررسی شده است. همچنین، میزان جذب محلول نمکی توسط سوپر جاذبی که تحت فشارهای مختلف قرار گرفته ، بررسی شده است. نتایجنشان می دهد که با افزایش چگالی شبکه بندی، جذب تخت بار در سوپر جاذبهای نوع T، یک مقدار ماکزیمم ننشان می دهدو در سوپر جاذبهای نوع P، افزایش می یابد. میزان جذب هر هیدروژل نیز با افزایش فشار کاهش می یابد. این واقعیت که تورم درحالت آزاد با افزایش چگالی شبکه بندی ، کاهش می یابد، پدیده ای کاملاً شناخته شده است، اما نتیجه جدید و جالب توجه این است که در مورد تورم تحت بار، در گستره معینی، مقدار جذب با افزایش چگالی شبکه بندی، افزایش می یابد که علت آن به افزایش استحکام ژل متورم نسبت داده می شود.