سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۲۹
نویسنده(ها):
سید قاسم فضایی – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
سمیه ربیع زاده – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
علیرضا رجایی – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

چکیده:
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای خود پنداره بدنی و طرحواره جنسی و رضایتمندی زناشویی در زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام بود. روش تحقیق این پژوهش، کمی غیر آزمایشی با طرح پژوهش توصیفی، از نوع علی-مقایسه ای است. درراستای دستیابی به این هدف تعداد ۱۴۶ نفر( ۷۳ نفردچار اضافه وزن، ۷۳ نفر عادی) بر اساس نمونه گیری تصادفی از جامعه آماری (کلیه زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله سطح شهر تربت جام ) انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خود توصیف گری بدنی (PSDQ) ، مارش و ردماین (۱۹۹۶) پرسشنامه طرحواره جنسی آندرسون و سیرانووسکی (۱۹۹۴) ورضایتمندی زناشویی اینریچ( السون ، ۲۰۰۶ )که از اعتبار و روایی بالا برخوردار هستند. .داده ها با استفاده از آزمون آزمون t گروه های مستقل جهت بررسی معناداری تفاوت میانگین ها دردو گروه زنان چاق و عادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که بین خودپنداره بدنی زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام تفاوت معناداری وجود دارد (۰/۰۵>p) ، میانگین خودپنداره بدنی زنان عادی بالاتر از زنان دچار اضافه وزن بوده است .بدین صورت که زنان عادی از خودپنداره بدنی بهتری برخوردارند. همچنین بین طرحواره جنسی پرشور-رمانتیک زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام تفاوت معناداری وجود دارد (۰/۰۵>p) میانگین طرحواره جنسی پرشور -رمانتیک زنان عادی بالاتر از زنان دچار اضافه وزن بوده است، بین طرحواره جنسی صریح–راحت زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام تفاوت معناداری وجود دارد (۰/۰۵>p) میانگین طرحواره جنسی صریح–راحت زنان عادی بالاتر از زنان دچار اضافه وزن بوده است، بین طرحواره جنسی خجالتی – محتاط زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام تفاوت معناداری وجود ندارد (۰/۰۵>p) میانگین طرحواره جنسی خجالتی– محتاط زنان دچار اضافه وزن بالاتر از زنان عادی بوده است.بین رضایتمندی زناشویی زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام تفاوت معناداری وجود دارد (۰/۰۵>p) میانگین نمرات زنان عادی بالاتر از زنان دچار اضافه وزن بوده است .