سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ثریا شهبازیان – جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه
یعقوب حیدری – جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه
ندا شفیعی – جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه
مریم السادات حسینی – جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه

چکیده:

تاریخ بشری همواره شاهد بروز فجایع و حوادث ناگواری بوده که در آن خسارات بسیاری بر اموال و دارایی انـسانها وارد شده ونیز عده ای در این حوادث جان خود را از د ست داده اند . بر اساس گزارش مرکز حوادث غیر مترقبه جهـانی وابـسته بـه سازمان ملل متحد در جهان بیش از ۴۰ نوع حادثه بوقوع می پیوندد . بر اساس همین گزارش طی ۲۰ سال گذشـته بـیش از ۳ میلیون نفر در اثر بلایای طبیعی در جهان جان خود را از دست داده اند و بیش از یک میلیارد نفر تحت تاثیر این حوادث دچار مشکلات عمده می شوند که بارز ترین نم ونه آن را در سال گذشته در سونامی جنوب شرقی آسیا شاهد بودیم سرزمین ایران به دلیل موقعیت جغرافیائی خاص خود که در بین دو صفحه بزرگ عربستان و هیمالیا قرار دارد وهمچنین قـرار داشـتن سـرزمین ایران بر روی کمربند زلزله باعث نا پایداری صفحه ایران شده و هر روز شاهد بروز زمین لرزه و سـایر حـوادث طبیعـی بـه طـور روزانه هستیم . از آنجایی که بروز حوادث طبیعی اجتناب نا پذیر است و کنترل آنها از توان بشریت خارج است میتوان تـدابیری بکار برد تا اثرات حوادث را بر زندگی روزم ره و حیات انسان به حداقل رسانده یکی از عوامل مربوط به این امر همـانطور کـه در علم مدیریت بحران به آن پرداخته شد ، مسئله آمادگی است که یکی از مؤ لفه های امر آمادگی، موضوع توانایی و آمادگی نیرویانسانی است که همواره در معرض خطر این حوادث قرار دارند . داشتن آگاهی از این موضوع که حوادث طبیعی چـه مخـاطراتی بر حیات انسان وارد و چه عوارضی بر جای می گذارد و در هنگام بروز آن ما چگونه می توان یم بـه خـود وسـایر انـسانها کمـک نماییم باعث به حداقل رساندن آسیب می شود و اگر به این موضوع به اندازه کافی اهمیت داده نشود و کلیه اقدامات مربوط به مدیریت حوادث نا موفق و کم اثر میشود . با توجه به مطالب فوق مطالعه ای تحت عنوان بررسی مقایـسه ای دو شـیوه آمـوزش سنتی و مبتنی بر حل مسئله در امدادگران جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با هدف مقایسه این دو روش آموزشـی و تـاثیر آن بر میزان فراگیری این داوطلبان انجام گرفته . مواد و روشها : این مطالعه به صورت نیمه تجربی انجام شده و نمونه های آن از میـان داو طلبـان فراگیـری کمکهـای اولیـه در کلاسهای آموزشی به صورت ساده و در دسترس انتخاب گردید ه ا ند . حجم نهایی نمونه ها ۸۴ نفر بود که در دو گروه تجربـی با دریافت متون آم وزشی خود به مطالعه آن پرداخته و سپس در کلاس مربی با ارائه سئوال در مورد ماکت یا شخصیکه در اثر حادثه ای دچار مشکل شده آنها را وادار به تفکر و ارائه خدمات امدادی به صورت عملی نموده به گونه ای که کلیه نفرات حاضر در کلاس با ماکت یا فرد مصدوم به صورت تماس کار کردند و در پایان دوره از دو گروه آزمـون تئـوری و عملـی بعمـل آمـد و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و تحت آنالیز آماری قرار گرفت . نتایج : میانگین نمره گروه تجربی ۱۴/۳ ± ۱/۷ و گروه شاهد ۱۲/۸ ± ۱/۹ بود . آزمون T اختلاف معنی داری بین این دو گـروه با (P<0.027 )نشان داد ضمن اینکه دو گروه تفاوت آمـاری معنـی داری از لحـاظ سن،تحـصیلات و نـوع شـغل بـا یکـدیگر نداشتند( p <0.05 ).
بحث : استفاده از روشهای نوین آموزشی از جمله حل مشکل در سالهای اخیر که طی مطالعات متعدد مورد ارزیابی قرار گرفتـه جهت فراگیری آموزشهاییکه بایستی به صورت عملی و کا ربردی به ارائه خدمت بپردازد موثر می باشد و باعـث افـزایش سـطح آگاهی و یاد گیری فرا گیران می شود و براحتی می توانند مهارت خود را به مرحله اجرا در آورند .