سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان محمدزاده – دکترای عمومی دامپزشکی – عضو انجمن میکروب شناسی ایران – عضو باشگاه پژوهش
لاله ضیائی – کارشناس میکروبیولوژی فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

بیهوشی در ماهی اغلب به منظور بی حرکتی جهت انجام کارهای تحقیقاتی صورت می گیرد تاکنون داروها و مواد شیمیایی بسیاری به عنوان عوامل بیهوش کننده در ماهیان آزمایش گردیده است بطوریکه معایب ومضرات هر کدام مشخص است در مطالعه حاضر اثر بیهوش کنندگی داروهای اتومیدات و بنزوکائین در ۳۰ قطعه ماهی کپور علفخوار با میانگین وزن ۲ کیلوگرم ) (۰,۲۲ ± که در دو گروه پانزده قطعه ای گروه آزمایش ۱۵ میلی گرم در لیتر و ۶ میلی گرم در لیتر از ترکیب دو داروی مذکور در آب تقسیم شده بودندمورد ارزیابی قرار گرفت نتایج نشان دادکه میانگین زمان القاء بیهوشی در ماهیانی که در تانک بیهوشی با غلظت پانزده میلی گرم در لیتر آب غوطه ورشده اند ۹۸,۹ ± ۹,۶۸ ثانیه و زمان ریکاوری آنها ۷,۴۹ ± ۲ دقیقه بود . در حالیکه در مقایسه با غلظت ۶ میلی گرم در لیتر آب تانک بیهوشی میانگین زمان القاء ± ۷,۴۶ صد و یک ثانیه و زمان ریکاوری ۹ ± ۰,۵۴ دقیقه بودمقایسه زمان لقا بیهوشی و ریکاوری در این دو غلظت نشان داد که میانگین زمان القا بیهوشی در غلظت پانزده میلی گرم در لیت ر نسبت به ۶ میلی گرم در لیترکاهش معنی داری داشته است ۰,۰۵ p< میانگین ریکاوری در گروه پانزده میلی گرمنسبت به غلظت ۶ میلی گرم علیرغم اینکه ریکاوریدر گروه ۶ میلی گرم تا حدودی بیش از گروه پانزده میلی گرم می باشد اما این اختلاف معنی دار نیست با توجه به کوتاه شد ن زمان القا بیهوشی در پانزده میلی گرم در لیتر آب که دوره غوطه وری راکاهش می داد بنابراین این فاکتور می تواند حاشیه امنیتی این ترکیب دارویی را برای ماهی افزایش داده و توصیه پذیر بودن این دوز دارویی را امکان پذیر سازد .