سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

نیما جان فشان – .کارشناس ارشد مهندسی عمران ٬ راه و ترابری
افشین شریعت – استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران ٬دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

برآورد عملکردی و ظرفیتی تقاطعهای بدون چراغ (Unsignalized) یکی از مباحث مطرح در زمینة مهندسی ترافیک می باشد . در آنالیز میدان ٬ به عنوان تقاطع بدون چراغ باید نکات مهمی
را در نظر گرفت ٬ یکی از این نکات مهم استفاده از روش ارزیابی ظرفیتی مناسب برای برآورد پارامترهای عملک ردی می دان اس ت . اخی راً در ک شورهای آمریکا ٬ اروپا و اقیانوس یه توجه ویژه ای به مطالع ات امکانسنجی میدان و روش های مختلف طراحی آن شده است . همانطور که میدانیم میدان نوعی تقاطعبدون چراغ است که به دلایل مختلفی در سطح معابر شهری و یا بین شهری طراحی می شود . در این مقاله سعی شده است به دلی ل ع دم وج ود روش ی اس تاندارد در ک شور ( با توجه به آئین نام های طرح هندسی راه ) ٬ روش های مختلف آنالیز ظرفیت میدان بررسی شده و محدودیت های هر کدام از روش ها مطرح گردد و سرانجام پیشنهادهایی را در زمینه استفاده از روش های مختلف ارائه دهیم . روش هایی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند ٬ آئین نامه های کشورهای مختلف از جمله انگلستان ٬ آمریکا ٬ آلمان و استرالیا است که هر یک از آن ها در جای خود مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته است . پس از بررسی و معرفی روش های آن الیز ظرفیتی با ارائه یک مطالعه موردی ٬ نتایج بدست آمده از روش های مختلف مقایسه و مورد بررسی و تجزیه وتحلیل ق رار گرف ت . در نهای ت نی ز پیشنهادهایی برای استفاده مناسبتر از روش های مختلف ارائه شده است .