سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگ
محمد محمودیان شوشتری – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود کاشفی پور – دانشیار دانشکده مهندسی و علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رسوبگذاری در مخازن سدها، پس ازچند سال سبب پر شدن و از بین رفتن کارایی آنها میشود. این مساله به خصوص درکشور ما در قیاس با سایر کشورها چندین برابر است. همین مساله لزوم استفاده از روش های کاهش میزان رسوب ورودی به مخازن سدها را ضروری می سازد. در این مقاله کوشش شده است تا با استفاده از امار ایستگاه ابسنجی جلوگیری مقدار بار کل رسوب ورودی به مخزن سد کرخه با استفاده از نرم افزار های GSTARS-3 , HEC-6 و روش های کلاسیک محاسبه شده و نتایج آنها با هم مقایسه شده و طبقه بندی شوند. از مقایسه نتایج بدست آمده با امار مشاهداتی اینگونه استنباط میشود که مدل GSTARS-3 , HEC-6 و روش کلاسیک بترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.