سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالقاسم لواف – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نیما ایلا – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
،کیوان کرکودی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
علی ذوالفقاری – دانش آموخته علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر سه نوع مدیریت تغذیه ای بر متوسط افزایش وزن روزانه، مصرف ماده خشک، ضریب تبدیل غذایی، مصرف انرژی قابل متابولیسم و پروتیین به ازای وزن بدن ، آزمایشی با ۴۸ راس بره نر افشاری، در قالب طرح کاملا تصادفی، با ۳ گروه ۱۶ راسی، در باکس های انفرادی به مدت ۱۰۰ روز انجام گرفت . جیره های آزمایشی ۱ ، ۲ و ۳ ، ( بر پایه علوفه وکنسانتره ) به ترتیب شامل تغذیه بر اساس استاندارد NRC (1986) ، (۱۹۸۰ ) ARCو روش سنتی مرسوم منطقه تربت حیدریه بود . نتایج این آزمایش اختلاف معنی داری در صفات مورد بررسی بره های تغذیه شده با جیره های ۱یا ۲ نشان نداد (۰/۰۵<P) . نتایج این آزمایش پیشنهاد میکند که تغذیه بره ها با جیره های ۱ یا ۲ به طور معنی داری باعث افزایش راندمان پروتیین مصرفی، متوسط افزایش وزن روزانه، مصرف ماده خشک و نیز کاهش ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با روش سنتی مرسوم منطقه میگردد (۰/۰۵>P) .