سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهناز ترکان – مربی مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
انوشیروان کاظم نژاد – دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آمارها نشان می دهند میزان سزارین در ایران به میزان قابل توجهی افزایشیافته است. یکی از علل آ ن تمایل زنان به حفظ عملکرد جنسی آنها پساز زایمان می باشد. هدف ما در این پژوهش ارزیابی و مقایسه عملکردجنسی مادران پساز زایمان طبیعی و سزارین می باشد. مواد و روشها : این پژوهش از نوع تحلیلی آینده نگر و بصورت همگروهی می باشد. از میان مادرانی که در دوره پس از زایمان به ۵ مرکز بهداشتی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند پس از جور کردن متغیر های زمینه ای، ۵۰ نفردر گروه زایمان طبیعی و ۵۰ نفر در گروه سزارین قرار گرفتند و در دو مرحله ۶ تا ۸ هفته و ۱۲ تا ۱۴ هفته پس از زایمان از نظرزمان اولین نزدیکی پس از زایمان، میزان تمایل به روابط جنسی ورضایت آنها از روابط جنسی نسبت به قبل از بارداری مورد بررسی قرار گرفتند. سپس داده ها با استفاده از آزمونهای آماری کای دو، ویل کاکسون و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند. بطور کلی یافته ها نشان دادند عملکرد جنسی مادران پس از زایمان طبیعی و سزارین با هم تفاوتی ندارند. با توجه به اینکه عمل سزارین با عوارض جراحی، بیهوشی و نیز عوارض بستری شدن در بیمارستان همراه است و در حفظ عملکرد جنسی مادران پس از زایمان نقشی ندارد در موارد ختم انتخابی حاملگی بهتر است زایمان طبیعی بعنوان اولویت اول در نظر گرفته شود