سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رامین علیقلی – گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
مهدی رضوی روحانی –
کریم بوداغی – گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

اوره و مقاد یر آن در خون، ادرار، بزاق، عرق و سا یر ما یعات بدن بیانگر سوخت و ساز پروتئین ها و از اند یس ها ی مهم سلامتی در موجودات محسوب می گردد مقاد یر و ارز یابی اوره در شیر نسبت به سا یر مایعات د یگر کم بهاء داده شده است به همین منظور غلظت ماهانه اوره شیر و ارتباط بین آنها در ۲۲۰ راس بز و ۱۳۶ راس میش از ابتدا تا ماه پنجم شیردهی به روش برتوله مورد بررسی قرار گرفت . میانگین اوره شیر بز از یک تا پنجمین ماه شیردهی و در مجموع به ترتیب ۳۵/۲ ، ۳۰/۹ ، ۱۹/۷ ، ۲۷ ، ۳۵/۴ و ۲۸/۶ و اوره شیر میش ۲۱/۷ ، ۴۱/۹ ، ۴۱/۲ ، ۳۶/۹ ، ۵۰/۲ و ۳۶/۷ میلی گرم در دسی لیتر تعیین گردید . دامنه ی تغییرات اوره شیر بز و میش در طی شیردهی به ترتیب بین ۷/۲۷ تا ۷۲/۷ و ۱۱/۹ تا ۸۹/۱ میلی گرم در دسی لیتر متغیر بود . مقایسه میانگین غلظت اوره شیر بز و میش در پنج ماه شیردهی معنی دار بوده است ) P<0/01) غلظت اوره شیر بز در ماه سوم با بقیه ماه ها ) P<0/05) و غلظت اوره شیر میش در ماه اول با تمامی ماه ها معنی دار بوده است ).P<0/05) حضور اوره در شیر بز و میش مشخص بوده، مقدار آن در شیر میش بیشتر از بز بوده که از نظر اقتصادی و بهداشتی نیازمند بررسی است . فقدان ارتباط بین اوره در ماه ها ی شیردهی در بز یا میش بیانگر اختلافات متابولیسمی در روند فیزیولوژیک حیات دام می باشد