سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد پوردهقانی – بخش فیزیولوژی و بیوشیمی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری د
رضوان اله کاظمی – بخش فیزیولوژی و بیوشیمی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری د
محمود بهمنی – بخش فیزیولوژی و بیوشیمی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری د
علیرضا شناورماسوله – بخش بهداشت وبیماریهای آبزیان – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاو

چکیده:

در این پژوهش ۳۳ عدد از مولدین بالغ تاسماهی ایرانی ( شامل ۱۸ عدد ماده، ۱۵ ع دد نر و در مجموع ۱۹ عدد مولد طبیعی دریای خزر و ۱۴ عدد مولد ۹ ساله پرورشی ) با میانگین وزن ۱۷ ± ۶/۱ کیلوگرم و طول ۱۳۲ ± ۱۶ سانتی متر، در بهار سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مورد مطالعه قرار گرفتند .
خونگیری از ساقه دمی ماهیان با استفاده از سرنگ ۲ cc به منظور بررسی فاکتورهای سیتولوژیک ) WBC ، RBC ، هماتوکریت، هموگلوبین، شمارش افتراقی لکوسیت ها، MCH و MCV و …) انجام شد . نتایج حاصل نشان داد که میانگین تعداد گلبولهای قرمزدر مولدین دریایی (۱۰۳۶۱۲۵ ± ۲۷۲۰۵۸) بیشتر از مولدین پرورشی (۴۱۸۱۲۵ ± ۱۵۵۰۰۰) و میانگین تعداد گلبولهای سفید در مو لدین دریایی (۱۱۴۳۵ ± ۴۴۹۷) کمتر از مولدین پرورشی (۱۵۰۲۲ ± ۵۴۶۷) در میلی متر مکعب خون بود . میانگین میزان هماتوکریت در مولدین دریایی(۲۹/۱۲ ± ۴/۷۹)بیشتر از مولدین پرورشی (۲۶/۱ ± ۵/۶) بود . میانگین میزان هموگلوبین در مولدین دریایی (۹/۸ ± ۱/۰۳)بیشتر از مولدین پرورشی (۶/۱۸ ± ۱/۹ ) گرم در دسی لیتر بود . غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز پیکوگرم بود . حجم متوسط(۱۴۸ ± ۴۵/۰۲) کمتر از مولدین پرورشی (۱۰۲/۱۳ ± ۴۰/۵۱)در مولدین دریاییگلبولی MCV در مولدین دریایی (۳۰۱/۲۵ ± ۱۰۲/۲) نیز کمتر از مولدین پرورشی (۶۳۰ ± ۱۲۱/۳) فنتولیتر بود . درصد متوسط هموگلوبین گلبولهای قرمزMCHC در مولدین دریایی ۳۶/۳ ± ۱۱/۲۳ و در مولدین پرورشی۲۴ ± ۹/۸بود . درصد فراوانی لنفوسیت ها در شمارش افتراقی گسترش خون مولدین دریایی (۷۱/۲۵ ± ۱۰/۱۱) و مولدین
پرورشی (۷۲/۶۸ ± ۸/۵) اختلاف چندانی نشان نداد . درصد فراوانی نوتروفیل ها در مولدین دریایی (۲۶/۹ ± ۱۰/۷۳) بیشتر از مولدین پرورشی (۲۴/۹۴ ± ۳/۴۵) بود . اما درصد فراوانی ائوزینوفیل ها در مولدین دریایی (۱/۸۵ ± ۱/۸) کمتر از مولدین پرورشی (۲/۳۸ ± ۱/۱) بود . بر اساس نتایج حاصل می توان دریافت که فاکتورهای سیتولوژیک خون ماهیان ارتباط تنگاتنگی با محیط زندگی ( دریایی و پرورشی ) آنها دارد . با بررسی این شاخص ها می توان شرایط بهینه جهت پرورش ماهیان و افزایش راندمان تولید را ایجاد نمود .