سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید شفیعی ثابت – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
باقر امینیان فتیده – استادیار و مدیر گروه صید و تکنولوژی صیادی، مرکز آموزش علمی کاربردی

چکیده:

در این بررسی مشخصه ریخت سنجی و شمارشی ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss زال (آلبینو ) و معمولی رودخانه ای سیاهکل در سال ۱۳۸۵ مطالعه شد . برای این منظور ۲۴ مشخصه ریخت سنجی، ۷ مشخصه شمارشی و ۱۸ مشخصه نسبی ریخت سنجی این ماهی اندازه گیری شد. اطلاعات بدست آمده در نرم افزار ۱۱,۰ SPSS و به کمک آزمونهای تک عاملی عاملی ANOVA)تجزیه به عاملهاFactor Analysisو تجزیه تابع تشخیصDiscriminant) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . روش مقایسه میانگین ها در حالت تک متغیره و چند متغیره جهت مقایسه مشخصه های ریخت سنجی، شمارشی نسبت مشخصه های ریخت سنجی در این دو جمعیت صورت پذیرفت که اکثر ویژگیها دارای تفاوتهای معنی داری بودند . طبق نتایج حاصله میانگین ضریب تغییرات در مشخصه های ریخت سنجی، شمارشی و نسبت مشخصه های ریخت سنجی در قزل آلای رنگین کمان زال (آلبینو) بترتیب ۱۵/۶۵ ، ۶/۱۲ ، ۱۰/۹۲ و برای ماهی قزل آلای رنگین کمان معمولی بترتیب ۹/۷۲ ، ۷/۲۴ ، ۹/۸۱ همچنین این دو جمعیت در ۲۲ عامل ریخت شناسی، ۴ عامل شمارشی و ۱۲ عامل مشخصه های نسبی با یکدیگر اختلاف معنی دار داشتند. بر اساس آزمون تجزیه به عامل ها در ۳ مولفه ریخت شناسی ۸۹/۳۹ درصد ۵ مولفه اول مشخصه های نسبی ۷۸/۹۸ درصد و ۲ مولفه اول شمارشی ۷۶/۴۹ درصد تغییرات را به خود اختصاص داده بودند . مهمترین آنها شامل : طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد، نسبت طول سر به طول استاندارد، تعداد شعاع های باله مخرجی، تعداد شعاع های باله سینه ای و تعداد خارهای آبششی باعث جدایی دو جمعیت از یکدیگر می گردند . البته با توجه به اطلاعات در این بررسی در بین دو مشخصه ریخت شناس ی وشمارشی، تفاوتهای موجود در مشخصه ریخت شناسی بارز تر می باشد